ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ބޭއްވުނު ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

 ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ބޭއްވުނު ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 02 އޭޕްރީލް 2018 ގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި "އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން" ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވީ އެން.އައި.އީ ގެ އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ އަޙްމަދު އާތިފެވެ. އަދި "މަލްޓިގްރޭޑް ޓީޗިން" ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވީ އެން.އައި.އީ ގެ ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް  ބޭނުންތެރި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.